Chine
4F, Shixing Building
ID Espace: 
245
Chine
12 Bei Jiao Chang Heng Lu
ID Espace: 
346
Chine
New World International Trade Center (Xinshijie Guomao)
ID Espace: 
580
Chine
Institut français de Pékin
ID Espace: 
1
Chine
Times Plaza, building B, 23 floor
ID Espace: 
1
ID Espace: 
1
Chine
Alliance française de Chongqing SISU
ID Espace: 
1
Chine
Alliance française de Hangzhou
ID Espace: 
1
Chine
Harbin Institute of Technology (HIT)
ID Espace: 
1
Chine
5F, Shandong Agriculture Building
ID Espace: 
1
Chine
Alliance française de Nankin
ID Espace: 
1
Chine
Alliance Française de Qingdao
ID Espace: 
1
Chine
Alliance française de Tianjin
ID Espace: 
1
Chine
Alliance Française de Xian
ID Espace: 
1